Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za l półrocze 2015