Cenimy sobie Państwa opinię!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów uruchomiliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu w ramach programu lojalnościowego.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które wykorzystamy dla poprawy i doskonalenia Państwa obsługi.

British Automotive Holding S.A.

Prosta 32
00-838 Warszawa

22 354 34 30
kontakt@ba-holding.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000250733 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5261211046

Administratorem danych jest British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, adres e-mail kontakt@ba-holding.pl (zwany dalej ?BAH?).  BAH powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: e-mail: iod@ba-holding.pl korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa. Dane zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako ?RODO?), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest bieżąca korespondencja z osobą zainteresowaną działalnością, usługami i produktami BAH. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne, by umożliwić BAH udzielenia odpowiedzi w ramach bieżącego kontaktu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom BAH lub ? jeśli będzie to konieczne – podmiotom udzielającym wsparcia BAH zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie podstawy prawnej na udostępnienie. Przechowywanie danych osobowych, w przypadku gdy znajdują się one w dokumentacji podlegającej archiwizacji, będzie mieć miejsce do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa właściwych dla archiwizacji dokumentacji.

Napisz do nas