Title Download
RB 49/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 48/2021 – Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
  1 files      22 downloads
Pobierz
RB 47/2021 – Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 46/2021 – Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta listu intencyjnego dotyczącego zawarcia umowy najmu lub dzierżawy sprzedanej nieruchomości
  1 files      23 downloads
Pobierz
RB 45/2021 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 44/2021 – Informacja nt. zwiększenia udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 43/2021 – Umorzenie kolejnych egzekucji z majątku Emitenta i BAP prowadzonych na wniosek JLR w celu wykonania sądowego zabezpieczenia
  1 files      22 downloads
Pobierz
RB 42/2021 – Umorzenie egzekucji z majątku Emitenta i BAP prowadzonej na wniosek JLR w celu wykonania sądowego zabezpieczenia
  1 files      22 downloads
Pobierz
RB 41/2021 – Podpisanie porozumienia z JLR
  1 files      48 downloads
Pobierz
RB 40/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 października 2021 roku
  1 files      5 downloads
Pobierz
RB 39/2021 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 października 2021 roku
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 38/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 37/2021 – Doręczenie Emitentowi pozwu złożonego przez JLR
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 36/2021 – Przedłużenie negocjacji dotyczących treści porozumienia o spłacie z JLR
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 35/2021 – Rezygnacja członka Zarządu Emitenta
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 34/2021 – Wydłużenie terminu na podpisanie porozumienia o spłacie z JLR
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 33/2021 – Informacja o zabezpieczeniu na majątku Emitenta
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 32/2021 – Podpisanie listu intencyjnego z JLR
  1 files      79 downloads
Pobierz
RB 31/2021 – Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy dealerskiej i serwisowej
  1 files      63 downloads
Pobierz
RB 30/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 29/2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 28/2021 – Otrzymanie od JLR wezwania do zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie należności głównych
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 27/2021 – Wznowienie rozmów z JLR ws. spłaty zadłużenia
  1 files      49 downloads
Pobierz
RB 26/2021 Zakończenie przez PwC niezależnej analizy bieżącej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Opracowanie raportu z analizy.
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 25/2021K – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 25/2021 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
  1 files      10 downloads
Pobierz
RB 24/2021 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 23/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      29 downloads
Pobierz
RB 22/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      57 downloads
Pobierz
RB 21/2021 – Informacja o doręczeniu Emitentowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wraz z odpisem tytułu wykonawczego oraz o zabezpieczeniu majątku Emitenta
  1 files      64 downloads
Pobierz
RB 20/2021 – Informacja o zabezpieczeniu na majątku Emitenta i jednostek zależnych
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 19/2021/K – Korekta raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 19/2021 – Zawarcie przez Emitenta umowy z PwC Advisory spółka z o.o. sp. k. w przedmiocie określenia zasad udostępniania PwC przez Emitenta informacji poufnych dotyczących przedsiębiorstwa grupy kapitałowej Emitenta w celu przeprowadzenia przez PwC niezależnej analizy bieżącej sytuacji finansowej i biznes planu grupy kapitałowej Emitenta na zlecenie producenta pojazdów marek Jaguar i Land Rover
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 18/2021 – Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na dzień 15 kwietnia 2021 r.
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 17/2021 – Informacja o szacowanej kwocie kapitału własnego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 16/2021 – Informacja o Uchwale Zarządu w sprawie utworzenia rezerwy na zobowiązania oraz utworzenia odpisów aktualizujących
  1 files      38 downloads
Pobierz
RB 12/2021/K – Korekta raportu bieżącego nr 12/2021 z dn. 31.03.2021 r. – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 15/2021 – Ustanowienie tekstu jednolitego statutu emitenta
  1 files      16 downloads
Pobierz
RB 14/2021 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
  1 files      32 downloads
Pobierz
RB 13/2021 – Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A.
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 12/2021 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
  1 files      15 downloads
Pobierz
RB 11/2021 – Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 10/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      31 downloads
Pobierz
RB 09/2021 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 r.
  1 files      19 downloads
Pobierz
RB 08/2021 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 r.
  1 files      28 downloads
Pobierz
RB 07/2021 – Śmierć Członka Rady Nadzorczej
  1 files      32 downloads
Pobierz
RB 06/2021 – Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      90 downloads
Pobierz
RB 05/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 04/2021 – Oświadczenie znaczącego Akcjonariusza w sprawie programu motywacyjnego
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 03/2021 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
  1 files      57 downloads
Pobierz
RB 02/2021 – Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
  1 files      67 downloads
Pobierz
RB 01/2021 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      55 downloads
Pobierz
Title Download
RB 66/2020 – Zmiany w składach Zarządów British Automotive Holding S.A. oraz British Automotive Polska S.A.
  1 files      71 downloads
Pobierz
RB 65/2020 – Informacja o wystosowaniu przez British Automotive Polska S.A. do JLR wezwania do zapłaty
  1 files      61 downloads
Pobierz
RB 64/2020 – Informacja o podjęciu decyzji o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym Umów Dilerskich i Serwisowych Jaguar Land Rover zawartych przez British Automotive Polska S.A. z podmiotami wchodzącymi w skład sieci dilerskiej i serwisowej British Automotive Polska S.A.
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 63/2020 – Informacja o braku przedłużenia okresu wstrzymania skutków wypowiedzenia i o efektywnym wypowiedzeniu umowy importerskiej
  1 files      118 downloads
Pobierz
RB 62/2020 – Informacja o otrzymaniu wypowiedzenia umowy importerskiej i przedłużeniu okresu wstrzymania skutków wypowiedzenia
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 61/2020 – Informacja o skierowaniu wypowiedzenia umowy importerskiej
  1 files      55 downloads
Pobierz
RB 60/2020 – Informacja o zawarciu porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy importerskiej/dystrybucyjnej z dnia 6 maja 2019 r. pomiędzy SK Motors sp. z o.o. a SsangYong Motor Company
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 59/2020 – Ustanowienie prokurenta w spółce British Automotive Holding S.A. – uzupełnienie informacji
  1 files      32 downloads
Pobierz
RB 58/2020 – Ustanowienie prokurenta w spółce British Automotive Holding S.A.
  1 files      54 downloads
Pobierz
RB 57/2020 – Informacja nt. otrzymania przez Emitenta od Jaguar Land Rover Limited wezwania do zapłaty
  1 files      87 downloads
Pobierz
RB 56/2020 – Informacja nt. zawarcia przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta umów dilerskich z nowym importerem samochodów marki Jaguar i Land Rover
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 55/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      26 downloads
Pobierz
RB 54/2020 – Informacja nt. zakończenia przez spółkę zależną Emitenta działalności importerskiej
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 53/2020 – Podjęcie decyzji o zmianie profilu działalności spółki zależnej Emitenta
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 52/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 51/2020 – Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości
  1 files      61 downloads
Pobierz
RB 50/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 49/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      41 downloads
Pobierz
RB 48/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 47/2020 – Odpowiedź Emitenta na pismo JLR z dnia 23 września 2020 r.
  1 files      57 downloads
Pobierz
RB 46/2020 – Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na dzień 1 października 2020 r.
  1 files      49 downloads
Pobierz
RB 45/2020 – Podjęcie decyzji o braku kontynuacji działalności importerskiej w zakresie pojazdów marek SsangYong przez Grupę Kapitałową Emitenta w perspektywie obejmującej kolejne 12 miesięcy
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 44/2020 – Stanowisko Zarządu Emitenta co do pisma JLR z dnia 23 września 2020 r., podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta związanych z działalnością importerską oraz działalnością dilerską w zakresie pojazdów marek Jaguar i Land Rover, podjęcie decyzji o braku kontynuacji działalności importerskiej oraz działalności dilerskiej w zakresie pojazdów marek Jaguar i Land Rover przez Grupę Kapitałową Emitenta w perspektywie obejmującej kolejne 12 miesięcy
  1 files      85 downloads
Pobierz
RB 43/2020 – Otrzymanie pisma od JLR dotyczącego zainteresowania osiągnięciem porozumienia co do rozwiązania umowy importerskiej przez JLR i BAP na dzień 30 listopada 2020 r. oraz sposobu zakończenia współpracy pomiędzy JLR i BAP
  1 files      64 downloads
Pobierz
RB 42/2020 – Zmiany w składzie Zarządu British Automotive Holding S.A.
  1 files      92 downloads
Pobierz
RB 41/2020 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 40/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 39/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania przez mBank S.A.
  1 files      46 downloads
Pobierz
RB 38/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      55 downloads
Pobierz
RB 37/2020 – Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 36/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR w sprawie kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      48 downloads
Pobierz
RB 35/2020 – Prowadzenie rozmów w sprawie zasad zakończenia działalności importerskiej oraz uruchomienie procesu w ramach przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej działalności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      121 downloads
Pobierz
RB 34/2020 – Ustalenie wysokości odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska S.A.
  1 files      32 downloads
Pobierz
RB 33/2020 – Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
  1 files      25 downloads
Pobierz
RB 32/2020 – Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
  1 files      49 downloads
Pobierz
RB 31/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 30/2020 – Otrzymanie informacji od JLR dotyczącej kontynuacji działalności importerskiej na terenie Polski bez udziału spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      82 downloads
Pobierz
RB 29/2020 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      64 downloads
Pobierz
RB 28/2020 – Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      61 downloads
Pobierz
RB 27/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 26/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      35 downloads
Pobierz
RB 25/2020 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
  1 files      78 downloads
Pobierz
RB 24/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 23/2020 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 22/2020 – Podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu spółek zależnych Emitenta, ustaleniu zasad reorganizacji działalności spółki zależnej British Automotive Polska S.A. oraz przeprowadzeniu procesów dezinwestycji w Grupie Kapitałowej Spółki
  1 files      142 downloads
Pobierz
RB 21/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      51 downloads
Pobierz
RB 20/2020 – Aktualizacja informacji dot. procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 19/2020 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
  1 files      50 downloads
Pobierz
RB 18/2020 – Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
  1 files      84 downloads
Pobierz
RB 17/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      57 downloads
Pobierz
RB 16/2020 – Procedura szacowania wartości niektórych aktywów – aktualizacja informacji
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 15/2020 – Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości
  1 files      36 downloads
Pobierz
RB 14/2020 – Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      90 downloads
Pobierz
RB 13/2020 – Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 12/2020 – Otrzymanie przez jednostki zależne Emitenta pism od JLR ws. kontynuowania działalności dealerskiej
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 11/2020 – Rozpoczęcie procedury szacowania wartości niektórych aktywów
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 10/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      68 downloads
Pobierz
RB 09/2020 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 08/2020 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      45 downloads
Pobierz
RB 07/2020 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      100 downloads
Pobierz
RB 06/2020 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
  1 files      54 downloads
Pobierz
RB 05/2020 – Otrzymanie pisma od JLR potwierdzającego przedłużenie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      80 downloads
Pobierz
RB 04/2020 – Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
  1 files      52 downloads
Pobierz
RB 03/2020 – Otrzymanie informacji w sprawie obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      61 downloads
Pobierz
RB 02/2020 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      407 downloads
Pobierz
RB 01/2020 – Otrzymanie potwierdzenia o zakończeniu obowiązywania umowy importerskiej w pierwotnym terminie, tj. w dniu 01.08.2020 r.
  1 files      402 downloads
Pobierz
Title Download
RB 47/2019 – Ustanowienie hipoteki na nieruchomości
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 46/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      22 downloads
Pobierz
RB 45/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 44/2019 – Decyzja Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      82 downloads
Pobierz
RB 43/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      60 downloads
Pobierz
RB 42/2019 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      65 downloads
Pobierz
RB 41/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
  1 files      89 downloads
Pobierz
RB 40/2019 – Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
  1 files      49 downloads
Pobierz
RB 39/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      72 downloads
Pobierz
RB 38/2019 – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  1 files      96 downloads
Pobierz
RB 37/2019 – Zawieszenie przez Zarząd polityki dywidendowej
  1 files      71 downloads
Pobierz
RB 36/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      76 downloads
Pobierz
RB 35/2019 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 34/2019 – Zmiana częstotliwości publikacji wybranych danych operacyjnych Grupy Emitenta
  1 files      31 downloads
Pobierz
RB 32/2019 (K) Korekta raportu bieżącego nr 32/2019
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 33/2019 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w wykonaniu zobowiązania z warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów zawartej z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      50 downloads
Pobierz
RB 32/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      47 downloads
Pobierz
RB 31/2019-Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy nabycia udziałów z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      34 downloads
Pobierz
RB 30/2019 – Otrzymanie stanowiska w sprawie możliwości przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej
  1 files      104 downloads
Pobierz
RB 29/2019 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
  1 files      20 downloads
Pobierz
RB 28/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 27/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 26/2019 – Zawarcie umowy franczyzy ze spółką Surprice Rentals (CY) Ltd
  1 files      30 downloads
Pobierz
RB 25/2019 – Otrzymanie zaproszenia do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy importerskiej
  1 files      84 downloads
Pobierz
RB 24/2019 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 23/2019 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      43 downloads
Pobierz
RB 22/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
  1 files      40 downloads
Pobierz
RB 21/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 20/2019 – Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      24 downloads
Pobierz
RB 19/2019 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia listu intencyjnego z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
  1 files      62 downloads
Pobierz
RB 18/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 17/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      19 downloads
Pobierz
RB 16/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      27 downloads
Pobierz
RB 15/2019 – Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy
  1 files      49 downloads
Pobierz
RB 14/2019 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
  1 files      21 downloads
Pobierz
RB 13/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      33 downloads
Pobierz
RB 12/2019 – Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      17 downloads
Pobierz
RB 11/2019 – Wybrane skonsolidowane szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A.
  1 files      139 downloads
Pobierz
RB 10/2019 – Zmiany w składzie zarządu Spółki
  1 files      119 downloads
Pobierz
RB 09/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      54 downloads
Pobierz
RB 08/2019 – Podpisanie Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      29 downloads
Pobierz
RB 07/2019 – Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką Surprice Rent A Car (CY) Ltd – rozpoczęcie działalności w zakresie wynajmu samochodów
  1 files      37 downloads
Pobierz
RB 06/2019 – Powołanie osoby nadzorującej w British Automotive Holding S.A.
  1 files      44 downloads
Pobierz
RB 05/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      39 downloads
Pobierz
RB 04/2019 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
  1 files      62 downloads
Pobierz
RB 03/2019 – Rezygnacja osoby nadzorującej
  1 files      59 downloads
Pobierz
RB 02/2019 – Podpisanie przez jednostki zależne od Emitenta listów intencyjnych ws. kontynuowania lub rozpoczęcia działalności dealerskiej
  1 files      55 downloads
Pobierz
RB 01/2019 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      70 downloads
Pobierz
Title Download
RB 58/2018 – Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      71 downloads
Pobierz
RB 57/2018 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      62 downloads
Pobierz
RB 56/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      53 downloads
Pobierz
RB 55/2018 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      70 downloads
Pobierz
RB 54/2018 – Informacja o zawarciu umowy dilerskiej i serwisowej
  1 files      78 downloads
Pobierz
RB 53/2018 – Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      82 downloads
Pobierz
RB 52/2018 – Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018
  1 files      115 downloads
Pobierz
RB 51/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      91 downloads
Pobierz
RB 50/2018 – Otrzymanie od Jaguar Land Rover Deutschland GMBH listu intencyjnego ws. odkupu samochodów i części zamiennych oraz akcesoriów po wygaśnięciu umowy importerskiej
  1 files      93 downloads
Pobierz
RB 49/2018 – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
  1 files      143 downloads
Pobierz
RB 48/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      137 downloads
Pobierz
RB 47/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      143 downloads
Pobierz
RB 46/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      174 downloads
Pobierz
RB 45/2018 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
  1 files      122 downloads
Pobierz
RB 44/2018 – Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
  1 files      145 downloads
Pobierz
RB 43/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      182 downloads
Pobierz
RB 42/2018 – Wypowiedzenie umowy znaczącej – umowy importerskiej
  1 files      310 downloads
Pobierz
RB 41/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      208 downloads
Pobierz
RB 40/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      195 downloads
Pobierz
RB 39/2018 – Informacja o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy dilerskiej i serwisowej Jaguar Land Rover
  1 files      243 downloads
Pobierz
RB 38/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      223 downloads
Pobierz
RB 37/2018 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r.
  1 files      203 downloads
Pobierz
RB 36/2018 – Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A.
  1 files      186 downloads
Pobierz
RB 35/2018 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017
  1 files      215 downloads
Pobierz
RB 34/2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 8 maja 2018 r.
  1 files      191 downloads
Pobierz
RB 33/2018 – Aktualizacja informacji nt. rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017
  1 files      210 downloads
Pobierz
RB 32/2018 – Aktualizacja informacji nt. rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017
  1 files      185 downloads
Pobierz
RB 31/2018 – Aktualizacja informacji nt. umowy faktoringowej spółki zależnej
  1 files      191 downloads
Pobierz
RB 30/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
  1 files      224 downloads
Pobierz
RB 29/2018 – Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
  1 files      219 downloads
Pobierz
RB 28/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      236 downloads
Pobierz
RB 27/2018 – Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      222 downloads
Pobierz
RB 26/2018 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej
  1 files      237 downloads
Pobierz
RB 25/2018 – Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy kredytowej
  1 files      243 downloads
Pobierz
RB 24/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      273 downloads
Pobierz
RB 23/2018 – Informacja o zawarciu umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi
  1 files      257 downloads
Pobierz
RB 22/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      299 downloads
Pobierz
RB 21/2018 – Informacja nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
  1 files      263 downloads
Pobierz
RB 20/2018 – Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  1 files      327 downloads
Pobierz
RB 19/2018 – Informacja nt. zwiększenia udziału TFI PZU S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce
  1 files      257 downloads
Pobierz
RB 18/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      250 downloads
Pobierz
RB 17/2018 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej
  1 files      252 downloads
Pobierz
RB 16/2018 – Otrzymanie informacji o zmianie zawiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
  1 files      240 downloads
Pobierz
RB 15/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      252 downloads
Pobierz
RB 14/2018 – Powołanie osób zarządzających w British Automotive Holding S.A.
  1 files      262 downloads
Pobierz
RB 13/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      256 downloads
Pobierz
RB 12/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      244 downloads
Pobierz
RB 11/2018 – Aktualizacja informacji nt. działalności dilerskiej w Katowicach
  1 files      262 downloads
Pobierz
RB 10/2018 – Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce
  1 files      267 downloads
Pobierz
RB 09/2018 – Rezygnacja osoby zarządzającej British Automotive Holding S.A. oraz potencjalne zmiany w zarządzie Emitenta
  1 files      268 downloads
Pobierz
RB 08/2018 – Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu
  1 files      263 downloads
Pobierz
RB 07/2018 – Zmiana w zakresie polityki dywidendowej Emitenta
  1 files      290 downloads
Pobierz
RB 06/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      235 downloads
Pobierz
RB 05/2018 – Zamiar wprowadzenia zmian w zakresie polityki dywidendowej Emitenta
  1 files      245 downloads
Pobierz
RB 04/2018 – Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
  1 files      290 downloads
Pobierz
RB 03/2018 – Wybrane dane operacyjne segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol
  1 files      281 downloads
Pobierz
RB 02/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      242 downloads
Pobierz
RB 01/2018 – Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
  1 files      241 downloads
Pobierz

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417