Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za l półrocze 2012