Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za l półrocze 2009