Andrzej Nizio

Prezes Zarządu BAH

Pan Andrzej Nizio posiada wykształcenie wyższe prawnicze - tytuł magister prawa uzyskany po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2012 związany z działającymi w branży deweloperskiej jak i w branży motoryzacyjnej spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej spółki Marvipol S.A. obecnie działającej pod firmą British Automotive Holding S.A., sprawując w tym okresie szereg funkcji, w tym funkcję Głównego Księgowego, Dyrektora Zarządzającego, następnie Wiceprezesa i Prezesa Zarządu, a w roku 2012 Członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
Od roku 2012 Pan Andrzej Nizio uczestniczy poza Spółką - jako członek organu, jako wspólnik lub jako członek organu i wspólnik w szeregu podmiotów, których działalność nie jest konkurencyjna wobec wykonywanej przez British Automotive Holding S.A.

Marcin Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W latach 1995-1999 pracownik Shell Polska. W latach 1999-2004 Pan Marcin Dąbrowski związany z grupą Michelin Polska/Stomil Olsztyn. Od 2004 roku związany ze spółkami motoryzacyjnymi w Grupie Kapitałowej Marvipol, a następnie British Automotive Holding S.A. Pełnił szereg funkcji w spółkach dilerskich wchodzących w skład Grupy: Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu. Odpowiedzialny za wielokrotne zwiększenie sprzedaży, wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO oraz wdrażanie nowatorskich projektów w ramach sieci dystrybucji, m.in.: Jaguar Financial Services we współpracy z mBank/mLeasing. W latach Pan Marcin Dąbrowski 2015-2019 prowadził własną działalność gospodarczą jako doradca biznesowy, specjalista w zakresie social media i nadzoru właścicielskiego. Od listopada 2019 Prezes Zarządu British Automotive Centrum. Od maja 2020 Prezes Zarządu British Automotive Łódź oraz British Automotive Silesia.

Aleksander Chłopecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor prawa, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego). Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Radca prawny, współpracownik firm prawniczych ? obecnie kancelaria Dentons. W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. Pełni ponadto funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Aleksander Chłopecki spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wiesław Tadeusz Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację sądową, oraz uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu publicznych spółek kapitałowych, w kraju i za granicą.

Krzysztof Brejdak

Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. W latach 1991 ? 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Aktualnie posiada firmę doradczą o profilu: efektywny nadzór właścicielski, restrukturyzacja firm, zarządzanie projektami optymalizującymi koszty oraz procesy zarządcze.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Brejdak spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Andrzej Jacaszek 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Doctor of Business Administration, Polish Academy of Science; Executive Master of Business Administration, Carlson School of Management, University of Minnesota; Magister Inżynier Nawigator Morski , Wyższa Szkoła Morska w Gdyni; Advanced Leadership Program – Said School of Business, Oxford University.

Od 2019 – publisher MIT Sloan Management Review Polska i ICAN Management Review, CEO – ICAN Institute. W latach 2005 -2019 r. publisher Harvard Business Review Polska , dyrektor zarządzający, współwłaściciel ICAN Institute. W latach 2004 – 2005 Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu. W latach 2001 – 2004 Medicover Holding BV – dyrektor grupy ds. sprzedaży i marketingu. W latach 1998 – 2001 Norwich Union – Country Manager of life and pension operations in Poland, prezes zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union S.A. W roku 1998 TUiR Warta S.A. – wiceprezes zarządu. W latach 1995 – 1997 Agros Holding S.A. – pełnomocnik zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Grupy Agros. W latach 1992 – 1994 B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. – dyrektor zarządu, prezes. W roku 1991 Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność – specjalista. W latach 1989 – 1991 Antriam Ltd, London – stały podwykonawca Sotheby’s PLC, New Bond Street. W roku 1989 Polskie Linie Oceaniczne – asystent. W roku 1988 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, S/V Dar Młodzieży – instruktor, asystent starszego oficera. Od roku 2019 członek rady nadzorczej Marvipol Development S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Andrzej Jacaszek spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dariusz Daniluk

Niezależny Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.

W latach 1989 ? 1993 analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1994 ? 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP, Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP, a następnie w latach 1997 ? 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP. W latach 2000 ? 2002 Dariusz Daniluk piastował funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 2002 ? 2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim, a także Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2008 ? 2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a także Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu. W latach 2011 ? 2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2013 ? 2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.W roku 2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. W latach 2014 ? 2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., a w 2015-2016 Prezes tej instytucji. Od 2018 r. Członek Zarządu Idea Bank S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Dariusz Daniluk spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.