Andrzej Nizio

Prezes Zarządu BAH

Pan Andrzej Nizio posiada wykształcenie wyższe prawnicze - tytuł magister prawa uzyskany po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2012 związany z działającymi w branży deweloperskiej jak i w branży motoryzacyjnej spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej spółki Marvipol S.A. obecnie działającej pod firmą British Automotive Holding S.A., sprawując w tym okresie szereg funkcji, w tym funkcję Głównego Księgowego, Dyrektora Zarządzającego, następnie Wiceprezesa i Prezesa Zarządu, a w roku 2012 Członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
Od roku 2012 Pan Andrzej Nizio uczestniczy poza Spółką - jako członek organu, jako wspólnik lub jako członek organu i wspólnik w szeregu podmiotów, których działalność nie jest konkurencyjna wobec wykonywanej przez British Automotive Holding S.A.

Marcin Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W latach 1995-1999 pracownik Shell Polska. W latach 1999-2004 Pan Marcin Dąbrowski związany z grupą Michelin Polska/Stomil Olsztyn. Od 2004 roku związany ze spółkami motoryzacyjnymi w Grupie Kapitałowej Marvipol, a następnie British Automotive Holding S.A. Pełnił szereg funkcji w spółkach dilerskich wchodzących w skład Grupy: Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu. Odpowiedzialny za wielokrotne zwiększenie sprzedaży, wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO oraz wdrażanie nowatorskich projektów w ramach sieci dystrybucji, m.in.: Jaguar Financial Services we współpracy z mBank/mLeasing. W latach Pan Marcin Dąbrowski 2015-2019 prowadził własną działalność gospodarczą jako doradca biznesowy, specjalista w zakresie social media i nadzoru właścicielskiego. Od listopada 2019 Prezes Zarządu British Automotive Centrum. Od maja 2020 Prezes Zarządu British Automotive Łódź oraz British Automotive Silesia.

Marcin Kolasa

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych: Handel Zagraniczny. Związany z grupą British Automotive Holding S.A. od 2004 roku. W latach 2010-2016 Kierownik salonu Aston Martin Warszawa. Odpowiadał za budowę rynku samochodów sportowych w Polsce – na tej płaszczyźnie odniósł wiele sukcesów, takich jak sprzedaż najdroższego modelu w historii marki – Aston Martin Valkyria. W latach 2016-2019 Dyrektor Zarządzający w British Automotive Łódź. Powołany na stanowisko w celu zrestrukturyzowania Stacji Dilerskiej i dostosowania do nowych wyzwań rynkowych. Od 2019 roku Prezes Zarządu w British Motor Club. Podczas dziewięciomiesięcznej pracy Pan Marcin Kolasa zrestrukturyzował i dostosował sprzedaż do oczekiwań przedstawionych przez Radę Nadzorczą.

Aleksander Chłopecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor prawa, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego). Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Radca prawny, współpracownik firm prawniczych – obecnie kancelaria Dentons. W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. Pełni ponadto funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Aleksander Chłopecki spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wiesław Tadeusz Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację sądową, oraz uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu publicznych spółek kapitałowych, w kraju i za granicą.

Krzysztof Brejdak

Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Aktualnie posiada firmę doradczą o profilu: efektywny nadzór właścicielski, restrukturyzacja firm, zarządzanie projektami optymalizującymi koszty oraz procesy zarządcze.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Brejdak spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Andrzej Jacaszek 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding. Doctor of Business Administration, Polish Academy of Science; Executive Master of Business Administration, Carlson School of Management, University of Minnesota; Magister Inżynier Nawigator Morski , Wyższa Szkoła Morska w Gdyni; Advanced Leadership Program – Said School of Business, Oxford University.

Od 2019 – publisher MIT Sloan Management Review Polska i ICAN Management Review, CEO – ICAN Institute. W latach 2005 -2019 r. publisher Harvard Business Review Polska , dyrektor zarządzający, współwłaściciel ICAN Institute. W latach 2004 – 2005 Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu. W latach 2001 – 2004 Medicover Holding BV – dyrektor grupy ds. sprzedaży i marketingu. W latach 1998 – 2001 Norwich Union – Country Manager of life and pension operations in Poland, prezes zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union S.A. W roku 1998 TUiR Warta S.A. – wiceprezes zarządu. W latach 1995 – 1997 Agros Holding S.A. – pełnomocnik zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Grupy Agros. W latach 1992 – 1994 B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. – dyrektor zarządu, prezes. W roku 1991 Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność – specjalista. W latach 1989 – 1991 Antriam Ltd, London – stały podwykonawca Sotheby’s PLC, New Bond Street. W roku 1989 Polskie Linie Oceaniczne – asystent. W roku 1988 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, S/V Dar Młodzieży – instruktor, asystent starszego oficera. Od roku 2019 członek rady nadzorczej Marvipol Development S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Andrzej Jacaszek spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dariusz Daniluk

Niezależny Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.

W latach 1989 – 1993 analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1994 – 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP, Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP, a następnie w latach 1997 – 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP. W latach 2000 – 2002 Dariusz Daniluk piastował funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 2002 – 2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim, a także Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2008 – 2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a także Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu. W latach 2011 – 2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2013 – 2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.W roku 2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. W latach 2014 – 2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., a w 2015-2016 Prezes tej instytucji. Od 2018 r. Członek Zarządu Idea Bank S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Dariusz Daniluk spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.