POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje wstępne

Grupę Kapitałową British Automotive Holding (dalej także jako GK BAH) tworzą: British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie i jej spółki zależne, które m.in. prowadzą na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover.

Wszystkie Spółki z GK BAH dochowują szczególnej staranności w celu zapewnia bezpieczeństwa danych   osobowych,  czyli  poufność,  dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań.  Spółki z GK BAH przywiązują bardzo dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane w przebiegu procesów biznesowych. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej na temat zasad ochrony danych osobowych w GK BAH, zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności (dalej także jako Polityka).

 1. Administrator danych

Administrator danych to podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Właściwym administratorem danych jest dana Spółka z GK BAH, która w danych okolicznościach realizuje swoje cele za pomocą określonych przez siebie środków. O tym, który podmiot wchodzący w skład GK BAH jest administratorem Państwa danych w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, podczas świadczenia usług, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.  W związku z powyższym:

 1. jeżeli przekazują Państwo danej Spółce z GK BAH dane w celach rekrutacyjnych, to administratorem danych jest ta Spółka z GK BAH, która jest potencjalnym pracodawcą;
 2. jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą dotyczącą Spółki z GK BAH i chcą Państwo otrzymywać w formie elektronicznej lub telefonicznej najnowsze informacje na temat produktów i usług, administratorem  danych jest podmiot któremu wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;
 3. jeżeli kupują Państwo samochód u jednego z dilerów samochodowych lub chcą dokonać napraw serwisowych, w tym dokonać wymiany określonych części samochodowych, to administratorem danych jest ten diler;
 4. jeżeli prowadzimy z Państwem rozmowy w zakresie zawarcia umów o współpracy dotyczących dostarczenia usług (np. usług wykonawczych) lub są Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą w imieniu takiego kontrahenta, to administratorem danych będzie ta spółka z GK BAH, z którą nawiązywana jest relacja biznesowa lub docelowo podpisywana umowa;
 5. jeśli chcą się Państwo z nami skontaktować, w tym za pomocą formularza na stronie internetowej, to administratorem danych jest ta Spółka z GK BAH, z którą chcą Państwo nawiązać kontakt.
  1. Kontakt z Administratorem danych

Poniżej przedstawiamy określone formy kontaktowania się z konkretną Spółką:

   1. z British Automotive Holding S.A. można skontaktować się za pomocą:
   1. poczty tradycyjnej pisząc na adres Spółki ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa
   2. poprzez skrzynkę elektroniczną pisząc na adres: kontakt@ba-holding.pl
   1. z British Automotive Silesia Sp. z o.o. można skontaktować się za pomocą:
 1. poczty tradycyjnej pisząc na adres Spółki al. Walentego Roździeńskiego 208,  40-315 Katowice
 2. poprzez skrzynkę elektroniczną pisząc na adres: recepcja@ba-silesia.pl

2.1.2 z British Automotive Łódź Sp. z o.o. można skontaktować się za pomocą:

 1. poczty tradycyjnej pisząc na adres Spółki ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
 2. poprzez skrzynkę elektroniczną pisząc na adres: recepcja@ba-lodz.pl
   1. z British Automotive Centrum Sp. z o.o. można skontaktować się za pomocą:
 1. poczty tradycyjnej pisząc na adres Spółki ul. Al. Jerzego Waszyngtona 50,  03-910 Warszawa
 2. poprzez skrzynkę elektroniczną pisząc na adres: recepcja@ba-centrum.pl
   1. z British Automotive Gdańsk Sp. z o.o. można skontaktować się za pomocą:
 1. poczty tradycyjnej pisząc na adres Spółki al. Grunwaldzka 241,  80-266 Gdańsk
 2. poprzez skrzynkę elektroniczną pisząc na adres: recepcja@ba-gdansk.pl
   1. z British Automotive Polska S.A. można skontaktować się za pomocą:
    1. poczty tradycyjnej pisząc na adres Spółki ul. Czubatki 9, 02-082 Warszawa
    2. poprzez skrzynkę elektroniczną pisząc na adres: kontakt@ba-polska.pl
   2. z iMotors Sp. z o.o. można skontaktować się za pomocą:
    1. poczty tradycyjnej pisząc na adres Spółki ul. Wawelska 3D, 02-034 Warszawa
    2. poprzez skrzynkę elektroniczną pisząc na adres: rodo@imotors.pl
  1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył Inspektora Ochrony  Danych, którym jest Katarzyna Ułasiuk. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dot. przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą:

   1. poczty tradycyjnej pisząc na adres konkretnej Spółki z dopiskiem „Dla Inspektora Ochrony Danych”
   2. poprzez skrzynkę elektroniczną pisząc na adres: iod@ba-holding.pl
  1. Cele i podstawy podstawach przetwarzania danych osobowych

Spółki z GK BAH przetwarzają dane osobowe jedynie wtedy, kiedy legitymują się odpowiednią podstawą prawną. Za każdym razem w momencie zbierania danych osobowych, np. w momencie podpisywania umowy, kontaktu za pośrednictwem formularza internetowego, wyrażania zgody na kontakt w sprawie najnowszych ofert, czy w momencie rekrutowania się do pracy w konkretnej Spółce, są Państwo informowani o podstawach prawnych przetwarzania danych i związanymi z tym celami. Mając powyższe na uwadze, wskazuje się, iż Spółki z GK BAH przetwarzają dane w poniżej określonych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

W przypadku rekrutowania się do pracy w konkretnej Spółce z GK BAH, dane osobowe będą przetwarzane w celu

 1. oceny kwalifikacji kandydata i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które kandydat aplikuje oraz wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w Spółce w ramach bieżącego procesu rekrutacji;
 2. wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile została wyrażona przez kandydata zgoda w tym zakresie.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
 2. art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w zakresie danych o niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat poda takie dane w dokumentach aplikacyjnych z własnej inicjatywy) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata – w zakresie danych podanych przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, innych niż dane wskazane w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz dane o niepełnosprawności;
 5. art. 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. jeśli kandydat zamieści w dokumentach aplikacyjnych z własnej inicjatywy dane dotyczące zdrowia lub inne dane szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody kandydata;
 3. w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez kandydata zgody;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do współpracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;
 5. art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

W przypadku zatrudnienia w konkretnej Spółce z GK BAH w ramach umowy o pracę, dane osobowe będą przetwarzane w celach

 1. zawarcia i realizacji umowy o pracę lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie pracownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wykonania obowiązujących przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, rachunkowości, BHP oraz archiwizacji akt osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 pkt b RODO w zw. z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. usprawnienia komunikacji związanej z nawiązaną współpracą na podstawie dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki, jakim jest kontakt służbowy i umożliwienie tego kontaktu pracownikom/współpracownikom, klientom, potencjalnym klientom, kontrahentom, czy innym osobom kontaktowym – czyli na podstawie tego prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zatrudnieniem, w tym prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń stanowi prawnie uzasadniony interes administratora) lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO (w zakresie przetwarzania danych szczególnych kategorii);
 6. oceny pracownika (ewaluacji) – oceny umiejętności i kwalifikacji pracownika w ramach wypełniania obowiązków służbowych w celu umożliwienia pracodawcy wsparcia rozwoju pracownika, skierowania na szkolenia, umożliwienia dokształcania się, co stanowi prawnie uzasadniony interes pracodawcy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. dodatkowo dane mogą być przetwarzane na podstawie odrębnych zgód na ich przetwarzanie w określonych celach.

W przypadku świadczenia usług w konkretnej Spółce z GK BAH w ramach umowy cywilnoprawnej, dane osobowe będą przetwarzane w celach

 1. zawarcia i realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wykonania obowiązujących przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków, rachunkowości oraz archiwizacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki, jakim jest kontakt służbowy i umożliwienie tego kontaktu pracownikom/współpracownikom, klientom, potencjalnym klientom, kontrahentom, czy innym osobom kontaktowym – czyli na podstawie tego prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W związku z korzystaniem z produktów lub usług oferowanych przez konkretną Spółkę GK BAH, dane osobowe będą przetwarzane w celach

 1. dążenia do zawarcia z Państwem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonania łączącej Państwa z nami umowy;
 2. zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonania łączącej Państwa z nami umowy;
 3. wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania Państwa danych przez uprawnione organy czy sądy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania  – na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
 5. badania satysfakcji z naszych produktów i usług, a także ulepszania naszej oferty i sposobu działania – na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
 6. ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
 7. dochodzenia zaległych należności – na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
 8. właściwej identyfikacji osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników oraz prawidłowej realizacji umowy z kontrahentem – na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu.

W związku z wykorzystywaniem na terenie konkretnej Spółki GK BAH monitoringu, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach

 1. ochrony osób i mienia znajdującego się na terenie monitorowanym lub zakładu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
 2. zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie monitorowanym lub zakładu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu.
  1. Pochodzenie danych oraz dobrowolność lub konieczność podania danych osobowych

Co do zasady, źródłem z którego pochodzą dane osobowe są osoby fizyczne, których dane dotyczą. Niekiedy Spółki z GK BAH przetwarzają dane osobowe pozyskane z innych źródeł, np. od pracodawcy- kontrahenta Spółki z GK BAH osoby, której dane dotyczą.

W zakresie rekrutacji podanie danych w aplikacji o pracę w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ewentualnych przyszłych rekrutacjach. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma negatywnego wpływu na rozpatrzenie danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

W zakresie zatrudnienia konieczność podania danych wynika z przepisów prawa oraz jest konieczne do realizacji umowy. Podanie pozostałych danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów objętych zgodą.

W zakresie realizacji umowy podanie danych jest dobrowolne ale konieczne celem jej zawarcia. Podanie danych w zakresie zgody jest dobrowolne a jej brak może mieć wpływ na realizację umowy poprzez uniemożliwienie realizacji pewnych usług np. otrzymywania ofert, realizacji usług serwisowych, gwarancyjnych.

  1. Odbiorcy danych

Spółki z GK BAH dbają o poufność i integralność danych osobowych – nie udostępniają danych, nie przekazują i nie użyczają zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych nieupoważnionym osobom lub nieuprawnionym do tego podmiotom, czy instytucjom. Dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów państwowych w celu konieczności spełnienia obowiązku prawnego, np. policji, urzędowi skarbowemu, ZUS, etc., lub wykonania zawartej umowy w celu rozliczeń związanych z umową,
 2. podmiotom chroniącym interesy i prawa Spółek z GK BAH ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej),
 3. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach których  upoważniamy dostawców usług do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia w związku utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, itd),
 4. Partnerom GK BAH w zakresie i celu wyrażonej zgody,
 5. klientom nabywającym pojazd za pośrednictwem Spółki z GK BAH.

2.6 Portale społecznościowe

Spółki z GK BAH posiadają wtyczki portali społecznościowych Facebook, Instagram,  YouTube, LinkedIn w celu kontaktowania się z użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Spółki treści i promowania własnych działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki z GK BAH z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnych działalności i informowania o niej oraz w innych celach wskazanych poniżej. Spółki z GK BAH przetwarzają dane osobowe użytkowników portali, gdy odwiedzą nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości) – na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników.

Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, brak podania danych nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

Zakres danych

Kategoria osób

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Informacje dodatkowe

Facebook

Imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, informacje, które wskażą Państwo w swoim profilu, informacje o lokalizacji, treść korespondencji, inne treści umieszone przez użytkownika na naszym profilu

Przetwarzamy dane osób, które polubiły nasz profil, dokonały subskrypcji Fanpage przez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod postem na Fanpage Facebook, opublikowały post na naszym Fanpage, wskazały polubienie lub inną reakcję na post lub komentarz na Fanpage Facebook, skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości, udostępniły innym użytkownikom post z naszego Fanpage Facebook, dane osób biorących udział w konkursie

– prowadzenie profilu,

– informowania o naszej aktywności,

–  promowania wydarzeń, produktów,

– odpowiedzi na reakcje, komentarze, wiadomości,

– prowadzenia konkursu

– marketing i promocja naszej działalności

– analizy aktywności użytkowników naszych profili, w tym w celu

zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień

naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści

Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celach wskazanych w kolumnie obok oraz w celach zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach, budowania pozytywnych relacji, marketingu, analizie aktywności użytkowników

W przypadku konkursów, jeżeli jesteś zwycięzcą określonego konkursu,

będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe także w celu realizacji

ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem

nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Współadministrowanie. Możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszych profilach. W tym zakresie dochodzi do

współadministrowania danymi pomiędzy Spólkami z Grupy BAH, a Facebook na potrzeby statystyk, ponieważ w/w podmioty mają  wspólny cel i sposób przetwarzania danych, tj. prowadzenie własnych działań marketingowych i statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie

Twoich danych osobowych, znajdziesz na stronie: Facebook Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową

odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby statystyk

oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w

RODO w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych na  potrzeby statystyk.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Facebook  oraz wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, których zasady działania oparte są o powyższe postanowienia, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, również za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Spółek z grupy BAH

znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zgodnie z polityką prywatności Facebook:

W ramach narzędzi dostępnych dla administratora strony mamy dostęp do informacji statystycznych zapewnianych przez Facebooka na temat zachowania użytkowników. Informacje poddajemy analizie w celu optymalizacji profilu pod kątem doświadczenia użytkownika oraz skuteczności prowadzonych działań. Informacje, do których mamy dostęp są zanonimizowane i przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.

W ramach serwisu Facebook korzystamy z systemu reklam, za pośrednictwem którego możemy kierować do Pani/Pana reklamy sprofilowane pod kątem zdefiniowanych grup odbiorców określonych na podstawie różnych kryteriów, takich jak zainteresowania, wiek, zawód itp.

Reklamy te nie wiążą się po naszej stronie z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Korzystamy jedynie z możliwości określenia grup docelowych z wykorzystaniem narzędzi zapewnianych przez administratorów serwisów społecznościowych.

Instagram

Imię, nazwisko, e-mail, nazywa użytkownika, zdjęcie profilowe, komentarze oraz inne treści, które Państwo zamieszczają

jw

jw

jw

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Instagram

znajdziesz na stronie:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content  

Youtube

Imię, nazwisko, nazwa użytkownika, treść udostępnianych wpisów i komentarzy

Dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji kanału, opublikowały swój komentarz pod filmem, skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości, są widoczne na publikowanych przez nas wideo w serwisie Youtube

– zarządzanie profilem, odpowiedz na reakcje (komentarze, posty, wiadomości),

jw

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Twitter znajdziesz na stronie: https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn

Imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, informacje z profilu, komentarze, inne treści, które Państwo zamieszczają

Dane osób, które odwiedzają profil, polubią lub skomentują naszą działalność

zarządzanie profilem, odpowiedz na reakcje (komentarze, posty, wiadomości),

jw

Więcej informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych przez LinkedIn znajdziesz na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez z góry określony czas i tylko pod warunkiem, gdy mamy ku temu podstawę prawną i cel przetwarzania. Za każdym razem, z momentem ich pozyskiwania, są Państwo informowani o okresach przechowywania danych osobowych.  Mając powyższe na uwadze, wskazujemy, iż:

 1. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku  wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przechowywane do momentu jej odwołania, jednak nie dłużej niż rok;
 2. w zakresie zatrudnienia, dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji obowiązków prawnych i/lub zakończenia stosunku zatrudnienia;
 3. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody;
 4. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązanie z nami relacje umowne – dane przechowujemy do przez okres wykonywania umowy, a później przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie archiwizacji dokumentacji, obowiązków księgowych, a także do realizacji pozostałych celów przetwarzania danych osobowych, w tym do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia;
 5. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo;
 6. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z kontaktowaniem się przez Państwa ze Spółką z GK BAH przetwarzamy dane przez czas do momentu złożonego żądania, chyba że mamy podstawę prawną dalszego przetwarzania danych osobowych.
 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;
   2. sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia;
   3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
   4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
   5. przenoszenia danych, poprzez otrzymanie swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie. Na Państwa żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych;
   6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w każdym czasie. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w dowolnym momencie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów;
   8. w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
   9. mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Przekazywanie danych poza EOG

W ramach realizacji umów z Klientami Administrator przekazuje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), tj. do Wielkiej Brytanii do producenta Jaguar Land Rover Limited z siedzibą  w Coventry. Przekazywanie odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. W odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 roku, jako legalna podstawa przekazywania danych osobowych poza EOG, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.

W pozostałych przypadkach, co do zasady Administrator nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże, korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców, firm współpracujących i udzielających wsparcia mogą zdarzyć się sytuacje, że Administrator wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony przede wszystkim poprzez:

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Na Państwa żądanie, Administrator udostępnia kopię Państwa danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
 1. Profilowanie

W obrębie podejmowanych przez nas działań nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Co do zasady Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania. Jednak
w przypadku działań marketingowych Państwa dane mogą być wykorzystywane do identyfikacji Państwa zainteresowań oraz zapotrzebowania i stworzenia na tej podstawie Państwa profilu, aby na jego podstawie dopasowywać do Państwa zainteresowań kierowaną do Państwa komunikację marketingową. Nie mamy wpływu na politykę innych portali społecznościowych w powyższym zakresie.

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. O wszelkich zmianach w ustawodawstwie mających wpływ na przetwarzanie i ochronę danych osobowych w naszych w Spółkach grupy BAH poinformujemy Państwa bezzwłocznie na stronach internetowych Spółek. Dostaną także Państwo informacje o wynikających z nich zmianach w niniejszej Polityce.