Aktywa działalności kontynuowanej

371441

30.06.2017

408371

31.12.2017

483171

30.06.2018
Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł): 31.12.2017 30.06.2018 30.09.2018
Aktywa razem 408 371 483 171 535 570
Aktywa trwałe 86 617 90 669 100 154
Aktywa obrotowe 321 754 384 307 427 221
Zobowiązania długoterminowe 22 300 91 254 96 995
Zobowiązania krótkoterminowe 309 179 340 596 378 4916
Dług netto 47 619 198 280 182 667
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł): Dane kwartalne (2016/2017/2018)
1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018
Przychody ze sprzedaży 129 455 164 515 175 623 188 012 166 555 190 826 183 809 193 755 211 739 222 775 237 148
Przychody razem* 129 025 164 438 172 200 188 205 166 598 190 838 183 884 195 836
Zysk na działalności operacyjnej 7 617 18 771 14 763 18 906 17 005 13 291 18 081 8 668 12 481 8 423 13 696
Zysk przed opodatkowaniem 7 212 18 422 14 255 18 507 16 252 12 703 17 640 7 196 11 053 6 864 11 701
Zysk netto z działalności kontynuowanej 6 662 15 747 11 513 12 811 13 004 13 246 15 445 6 364 8 764 3 893 8 763

* Od I kw. 2018 r. Spółka zaprzestała prezentowania pozycji “Przychody razem”

Historyczne dane finansowe działalności kontynuowanej oraz zaniechanej pochodzące z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2017 2016** 2015* 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży  742 627 657 605 413 756  750 242 506 046 377 990
Zysk na działalności operacyjnej  57 615 60 057 30 289 74 106 36 547 36 491
Amortyzacja 1 031 607 750  2 157  3 489  3 276
Zysk EBITDA 58 646 60 664 31 039 76 263 40 036 39 767
Zysk przed opodatkowaniem  53 791 58 396 28 243 56 631 21 030 22 439
Zysk netto  48 059 46 733 25 042 46 205 13 645 17 726
Aktywa trwałe  86 617 47 742  199 037 152 458 156 262 180 004
Aktywa obrotowe  321 754 255 872  664 152 679 848 826 980 681 909
Aktywa przeznaczone do wydzielenia  – 664 238  –  –  –  –
Aktywa razem  408 371 967 852 863 189 832 306 983 242 861 913
Zobowiązania długoterminowe  22 300 86 264 254 846 225 666 321 952 297 760
Zobowiązania krótkoterminowe  309 179 168 146 282 285 313 741 413 518 346 752
Zobowiązania razem  331 479 254 410 537 131 539 407 735 470 644 512
Zobowiązania przeznaczone do wydzielenia  – 322 937
Kapitał własny razem  76 892 390 505 326 058 292 899 247 772 217 401
Kapitał zakładowy  8 310 8 310 8 310 8 310 8 310 7 385
Kapitał własny i zobowiązania razem  408 371 967 852 863 189 832 306 983 242 861 913

** Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. (kolumna “dane przekształcone”)
*   Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. (kolumna “przekształcony”)

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Izabela Tokarz

Manager ds. Relacji Inwestorskich
izabela.tokarz@ba-holding.pl
+48 502 141 219

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417