Aktywa działalności kontynuowanej

269,703

31.12.2020

540,422

31.12.2019

Historyczne dane finansowe działalności kontynuowanej oraz zaniechanej pochodzące z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2020 2019 2018 2017 2016** 2015* 2014
Przychody ze sprzedaży 365 849 551 132 907 904 737 138 657 605 413 756  750 242
Zysk na działalności operacyjnej (4 042) (903) 32 955 57 103 60 057 30 289 74 106
Amortyzacja 6 086 5 496 2 066 1 031 607 750  2 157
Zysk EBITDA 2 044 4 593 35 021 58 646 60 664 31 039 76 263
Zysk przed opodatkowaniem (13602) (19581) 25 651  53 791 58 396 28 243 56 631
Zysk netto (35085) (31 994) 18 440  48 059 46 733 25 042 46 205
Aktywa trwałe 106 207 147 431 104 414  86 617 47 742  199 037 152 458
Aktywa obrotowe 144 796 382 327 354 102  321 754 255 872  664 152 679 848
Aktywa przeznaczone do wydzielenia  – 664 238  –  –
Aktywa razem 269 703 540 422 466 711  408 371 967 852 863 189 832 306
Zobowiązania długoterminowe 41 546 48 262 155 468  22 300 86 264 254 846 225 666
Zobowiązania krótkoterminowe 252 674 481 592 264 942  309 179 168 146 282 285 313 741
Zobowiązania razem 294 220 529 854 420 410  331 479 254 410 537 131 539 407
Zobowiązania przeznaczone do wydzielenia  – 322 937
Kapitał własny razem (24 517) 10 568 46 301  76 892 390 505 326 058 292 899
Kapitał zakładowy (24 517) 8 310 8 310  8 310 8 310 8 310 8 310
Kapitał własny i zobowiązania razem 269 703 540 422 466 711  408 371 967 852 863 189 832 306

** Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. (kolumna „dane przekształcone”)
*   Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. (kolumna „przekształcony”)

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Błażej Dowgielski

b.dowgielski@makmedia.pl
+48 692 823 744