Aktywa działalności kontynuowanej

540,422

31.12.2019

466711

31.12.2018
Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł): 31.06.2019 30.09.2019 31.12.2019
Aktywa razem 530 749 576 961 540 422
Aktywa trwałe 127 178 143 139 147 431
Aktywa obrotowe 395 376 425 627 382 327
Zobowiązania długoterminowe 43 501 46 695 48 262
Zobowiązania krótkoterminowe 443 540 484 443 481 592
Dług netto 176,5 152,6 153,9

WYBRANE DANE Z RZiS (w ujęciu kwartalnym)

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł): Dane kwartalne (2016/2017/2018/2019)
4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
Przychody ze sprzedaży 188 012 166 555 190 826 183 809 193 755 211 739 222 775 237 148 236 242 304 542 250 398
Przychody razem 188 205 166 598 190 838 183 884 195 836
Zysk na działalności operacyjnej 18 906 17 005 13 291 18 081 8 668 12 481 8 423 13 696 -1 645 8 655 -2 067
Zysk przed opodatkowaniem 18 507 16 252 12 703 17 640 7 196 11 053 6 864 11 701 -3 967 6 738 -4 041
Zysk netto z działalności kontynuowanej 12 811 13 004 13 246 15 445 6 364 8 764 3 893 8 763 -2 980 5 377 – 4 230

* Od I kw. 2018 r. Spółka zaprzestała prezentowania pozycji “Przychody razem”

Historyczne dane finansowe działalności kontynuowanej oraz zaniechanej pochodzące z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2019 2018 2017 2016** 2015* 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 056 904 907 904 737 138 657 605 413 756  750 242 506 046
Zysk na działalności operacyjnej (18 870) 32 955 57 103 60 057 30 289 74 106 36 547
Amortyzacja 5 496 2 066 1 031 607 750  2 157  3 489
Zysk EBITDA (13 374) 35 021 58 646 60 664 31 039 76 263 40 036
Zysk przed opodatkowaniem (26 505) 25 651  53 791 58 396 28 243 56 631 21 030
Zysk netto (31 994) 18 440  48 059 46 733 25 042 46 205 13 645
Aktywa trwałe 147 431 104 414  86 617 47 742  199 037 152 458 156 262
Aktywa obrotowe 382 327 354 102  321 754 255 872  664 152 679 848 826 980
Aktywa przeznaczone do wydzielenia  – 664 238  –  –  –
Aktywa razem 540 422 466 711  408 371 967 852 863 189 832 306 983 242
Zobowiązania długoterminowe 48 262 155 468  22 300 86 264 254 846 225 666 321 952
Zobowiązania krótkoterminowe 481 592 264 942  309 179 168 146 282 285 313 741 413 518
Zobowiązania razem 529 854 420 410  331 479 254 410 537 131 539 407 735 470
Zobowiązania przeznaczone do wydzielenia  – 322 937
Kapitał własny razem 10 568 46 301  76 892 390 505 326 058 292 899 247 772
Kapitał zakładowy 8 310 8 310  8 310 8 310 8 310 8 310 8 310
Kapitał własny i zobowiązania razem 540 422 466 711  408 371 967 852 863 189 832 306 983 242

** Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. (kolumna “dane przekształcone”)
*   Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. (kolumna “przekształcony”)

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417