Aktywa działalności kontynuowanej

540,422

31.12.2019

466711

31.12.2018

Historyczne dane finansowe działalności kontynuowanej oraz zaniechanej pochodzące z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Wybrane dane finansowe (w tys. zł) 2019 2018 2017 2016** 2015* 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 056 904 907 904 737 138 657 605 413 756  750 242 506 046
Zysk na działalności operacyjnej (18 870) 32 955 57 103 60 057 30 289 74 106 36 547
Amortyzacja 5 496 2 066 1 031 607 750  2 157  3 489
Zysk EBITDA (13 374) 35 021 58 646 60 664 31 039 76 263 40 036
Zysk przed opodatkowaniem (26 505) 25 651  53 791 58 396 28 243 56 631 21 030
Zysk netto (31 994) 18 440  48 059 46 733 25 042 46 205 13 645
Aktywa trwałe 147 431 104 414  86 617 47 742  199 037 152 458 156 262
Aktywa obrotowe 382 327 354 102  321 754 255 872  664 152 679 848 826 980
Aktywa przeznaczone do wydzielenia  – 664 238  –  –  –
Aktywa razem 540 422 466 711  408 371 967 852 863 189 832 306 983 242
Zobowiązania długoterminowe 48 262 155 468  22 300 86 264 254 846 225 666 321 952
Zobowiązania krótkoterminowe 481 592 264 942  309 179 168 146 282 285 313 741 413 518
Zobowiązania razem 529 854 420 410  331 479 254 410 537 131 539 407 735 470
Zobowiązania przeznaczone do wydzielenia  – 322 937
Kapitał własny razem 10 568 46 301  76 892 390 505 326 058 292 899 247 772
Kapitał zakładowy 8 310 8 310  8 310 8 310 8 310 8 310 8 310
Kapitał własny i zobowiązania razem 540 422 466 711  408 371 967 852 863 189 832 306 983 242

** Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. (kolumna “dane przekształcone”)
*   Dane pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. (kolumna “przekształcony”)

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417