Prospekt emisyjny – rok 2013

Znajdujące się tu informacje nie zostały zamieszczone w celu ich publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Elektroniczna wersja Prospektu została opublikowana jedynie w celach informacyjnych. Ani Prospekt, ani zawarte w nim dane nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia czy zachęty do kupna papierów wartościowych przez osoby znajdujące się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Załączone dokumenty nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w tych dokumentach, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późn. zm., i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez odpowiednie zwolnienia od obowiązku rejestracji, oraz w jakimkolwiek miejscu jakiejkolwiek Osobie Amerykańskiej „U.S. Persons” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji „S” wydanej w oparciu o Amerykańską Ustawę o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późn. zm.).

Title Download
Dokument Podsumowujący
  1 files      30 downloads
Pobierz
Dokument Rejestracyjny
  1 files      28 downloads
Pobierz
Dokument Ofertowy
  1 files      50 downloads
Pobierz
Aneks 1
  1 files      11 downloads
Pobierz
Aneks 2
  1 files      18 downloads
Pobierz

Prospekt emisyjny – rok 2012

Znajdujące się tu informacje nie zostały zamieszczone w celu ich publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Elektroniczna wersja Prospektu została opublikowana jedynie w celach informacyjnych. Ani Prospekt, ani zawarte w nim dane nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia czy zachęty do kupna papierów wartościowych przez osoby znajdujące się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Załączone dokumenty nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w tych dokumentach, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późn. zm., i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez odpowiednie zwolnienia od obowiązku rejestracji, oraz w jakimkolwiek miejscu jakiejkolwiek Osobie Amerykańskiej „U.S. Persons” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji „S” wydanej w oparciu o Amerykańską Ustawę o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późn. zm.).

Title Download
Dokument Podsumowujący
  1 files      32 downloads
Pobierz
Dokument Rejestracyjny
  1 files      11 downloads
Pobierz
Dokument Ofertowy
  1 files      10 downloads
Pobierz
Aneks 1
  1 files      7 downloads
Pobierz
Aneks 2
  1 files      7 downloads
Pobierz

Prospekt emisyjny – rok 2008

Znajdujące się tu informacje nie zostały zamieszczone w celu ich publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Elektroniczna wersja Prospektu została opublikowana jedynie w celach informacyjnych. Ani Prospekt, ani zawarte w nim dane nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia czy zachęty do kupna papierów wartościowych przez osoby znajdujące się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Załączone dokumenty nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w tych dokumentach, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późn. zm., i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez odpowiednie zwolnienia od obowiązku rejestracji, oraz w jakimkolwiek miejscu jakiejkolwiek Osobie Amerykańskiej „U.S. Persons” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji „S” wydanej w oparciu o Amerykańską Ustawę o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późn. zm.).

Title Download
Prospekt Emisyjny 2008
  1 files      33 downloads
Pobierz
Aneks 1
  1 files      8 downloads
Pobierz
Aneks 2
  1 files      7 downloads
Pobierz
Aneks 3
  1 files      7 downloads
Pobierz
Aneks 4
  1 files      7 downloads
Pobierz
Aneks 5
  1 files      8 downloads
Pobierz
Aneks 6
  1 files      7 downloads
Pobierz
Aneks 7
  1 files      7 downloads
Pobierz
Aneks 8
  1 files      7 downloads
Pobierz

W dniu

17 czerwca 2008 roku

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wyemitowane przed publikacją Prospektu Emisyjnego akcje zwykłe na okaziciela serii A, B i C.

W dniu

29 grudnia 2009 roku

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wyemitowane w dniu 8 października 2009 roku, w formie subskrypcji prywatnej, akcje zwykłe na okaziciela serii D.

W dniu

6 maja 2010 roku

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wyemitowane w dniu 28 marca 2010 roku, w formie subskrypcji prywatnej, akcje zwykłe na okaziciela serii E.

Przygotowana na

rok 2008

oferta publiczna nie została przez Marvipol S.A. przeprowadzona.

W dniu

7 grudnia 2012 roku

Marvipol S.A. odstąpiła od otwartej w dniu 26 listopada 2012 r. oferty publicznej.

19 czerwca 2008 roku

wprowadzenie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie zwykłym, akcji serii A, B i C do obrotu na rynku równoległym.

5 stycznia 2010 roku

wprowadzenie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie zwykłym, akcji serii D do obrotu na rynku równoległym.

10 maja 2010 roku

wprowadzenie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie zwykłym, akcji serii E do obrotu na rynku równoległym.

8 listopada 2013 roku

wprowadzenie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie zwykłym, akcji serii J do obrotu na rynku równoległym.

Informacje dla obligatariuszy Spółki do dnia poprzedzającego podział Spółki, tj. do dnia 30.11. W związku z podziałem w dniu 01.12 w prawa i obowiązki emitenta weszła spółka Marvipol Development S.A. W związku z powyższym aktualne informacje nt. obligacji wyemitowanych przez Spółkę znajdują się na stronie spółki Marvipol Development S.A.: www.relacje.marvipoldevelopment.pl

Informacje dla Obligatariuszy obligacji serii U

Informacje dla Obligatariuszy obligacji serii T

Informacje dla Obligatariuszy obligacji serii S

Title Download
Zaświadczenie o zgodności z dn. 27 listopada 2017 r.
  1 files      30 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 29 marca 2017 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 12 sierpnia 2017 r.
  1 files      7 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za piąty okres odsetkowy
  1 files      44 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za trzeci okres odsetkowy
  1 files      10 downloads
Pobierz
Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji
  1 files      12 downloads
Pobierz
Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      8 downloads
Pobierz
Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      8 downloads
Pobierz
Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji
  1 files      8 downloads
Pobierz
Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      8 downloads
Pobierz
Projekty uchwał na zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii S
  1 files      41 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      42 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 30 maja 2017 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 29 marca 2017 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za czwarty okres odsetkowy
  1 files      8 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 14 listopada 2016 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 30 sierpnia 2016 r.
  1 files      11 downloads
Pobierz
Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji Obligacji
  1 files      9 downloads
Pobierz
Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      53 downloads
Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
  1 files      7 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 16 maja 2016 r.
  1 files      12 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 21 marca 2016 r.
  1 files      34 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za drugi okres odsetkowy
  1 files      7 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 16 listopada 2015 r.
  1 files      9 downloads
Pobierz
Zaświadczenie o zgodności z dn. 25 sierpnia 2015 r.
  1 files      26 downloads
Pobierz
Tabela odsetkowa za pierwszy okres odsetkowy
  1 files      58 downloads
Pobierz

Informacje dla Obligatariuszy obligacji serii OIA

Plan podziału Marvipol S.A.

Title Download
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2013 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      17 downloads
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za 2013 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      29 downloads
Pobierz
Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za I półrocze 2017 roku wraz z raportem z przeglądu Biegłego Rewidenta
  1 files      7 downloads
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za I półrocze 2017 roku wraz z raportem z przeglądu Biegłego Rewidenta
  1 files      11 downloads
Pobierz
Skonsolidowane śródroczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. Oddział w Warszawie za I półrocze 2017 roku wraz z raportem z przeglądu Biegłego Rewidenta
  1 files      5 downloads
Pobierz
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      8 downloads
Pobierz
Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy Marvipol S.A. o zamiarze podziału
  1 files      10 downloads
Pobierz
Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za okres 01.10.2015-31.12.2015 oraz 2016 rok Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. Oddział w Warszawie wraz z opinią Biegłego Rewidenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2016 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2015 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      6 downloads
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2014 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      7 downloads
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za 2016 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      5 downloads
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za 2015 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      8 downloads
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol S.A. za 2014 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      3 downloads
Pobierz
Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału
  1 files      14 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu Marvipol S.A. z dn. 21 września 2016 r.
  1 files      10 downloads
Pobierz
Plan podziału Marvipol S.A. z załącznikami
  1 files      43 downloads
Pobierz

Dokumenty Marvipol Development S.A. (Spółki Przejmującej)

Title Download
Śródroczne informacje finansowe Marvipol Development S.A. za I półrocze 2017 roku wraz z raportem z przeglądu Biegłego Rewidenta
  1 files      4 downloads
Pobierz
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A. o zamiarze podziału Spółki Marvipol S.A.
  1 files      4 downloads
Pobierz
Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A. o zamiarze podziału Spółki Marvipol S.A.
  1 files      7 downloads
Pobierz
Historyczne informacje finansowe Marvipol Development S.A. za lata 2014-2016 wraz z opinią Biegłego Rewidenta
  1 files      11 downloads
Pobierz
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za 2016 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      8 downloads
Pobierz
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za 2015 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      47 downloads
Pobierz
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za 2014 rok wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta
  1 files      10 downloads
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu Marvipol Development S.A. z dn. 21 września 2016 r.
  1 files      4 downloads
Pobierz

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Inne

KONTAKT
RELACJI
INWESTORSKICH

Sebastian Krawczyk

s.krawczyk@makmedia.pl
+48 608 590 417