Aktualności dla mediów

British Automotive Holding wdraża nowe zasady wynagradzania menedżerów

By 6 sierpnia 2020 No Comments

Giełdowa firma motoryzacyjna wprowadza w życie politykę wynagradzania Zarządu. Rada Nadzorcza BAH pozytywnie zaopiniowała projekt polityki wynagrodzeń, który zostanie poddany pod głosowanie na WZA zwołanym na 31 sierpnia. Równocześnie, w porozumieniu z Mariuszem Książkiem, głównym akcjonariuszem i Prezesem BAH, Rada zdecydowała się już teraz wdrożyć nowe zasady wynagradzania sternika BAH.

Zgodnie z polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu Spółki będą otrzymywać wynagrodzenie stałe powiększane o premię od wypracowanych wyników, w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą, ale nie wyższej niż 3 proc. zysku Spółki za zakończony rok finansowy. Równocześnie Mariusz Książek, Prezes BAH, ze względu na status głównego akcjonariusza Spółki, jest uprawniony jedynie do pobierania wynagrodzenia stałego, którego poziom nie może przekroczyć miesięcznie 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza jeszcze przez formalnym przyjęciem polityki wynagrodzeń przez WZA BAH dostosowała wynagrodzenia Zarządu do zapisów polityki, ustalając wynagrodzenie Prezesa na 30 tys. zł miesięcznie i znosząc jego kontraktowe uprawnienia do premii od wyniku.

Mając na uwadze wymagającą sytuację finansową Grupy, w porozumieniu z Prezesem BAH i zarazem głównym akcjonariuszem Spółki, postanowiliśmy niezwłocznie wdrożyć nowy model wynagradzania Zarządu. Ramowe założenia polityki pozwolą nam również w przyszłości wynagradzać Zarząd w sposób satysfakcjonujący wszystkich interesariuszy BAH, a w szczególności wychodzący naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy mniejszościowych ? komentuje Aleksander Chłopecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej British Automotive Holding.